Lakiery i bejce

Lakier do parkietu

Prowadz­imy sprzedaż różnego rodzaju lakierów do mebli i bejc do podłóg, parki­etów oraz schodów drewnianych.

Do powierzchni szczegól­nie narażonych na uszkodzenia takich jak fronty mebli kuchen­nych oraz blaty, pole­camy lakiery poli­ure­tanowe. Bejce zabez­pieczają i chronią drewno przed zuży­waniem oraz wpły­wają korzyst­nie na este­tykę uwydat­ni­a­jąc rysunek słojów.

Lakiery

 • Nitro­celu­lo­zowe – pod­kład­owe, wielowarst­wowe i naw­ierzch­niowe. Lakiery do parkietu.
 • Nitrocelulozowo-​poliuretanowe – wielowarst­wowe do zas­tosowa­nia na fronty kuchenne i powierzch­nie wyma­ga­jące zwięk­szonych odporności mechan­icznych i chemicznych. Różné możli­wości aplikacji.
 • Poli­ure­tanowe – pod­kład­owe, wielowarst­wowe i naw­ierzch­niowe. Doskon­ałe do podłóg drew­ni­anych, parki­etów i schodów.
 • Akry­lowe – naw­ierzch­niowe, dwuskład­nikowe. Świet­nie chronią powierzch­nię przed zarysowa­ni­ami i uszkodzeni­ami. Także na MDF.
 • Lakiery UV – trady­cyjne i wodne. Krótki czas schnię­cia i wysokie walory estetyczne.
 • Wodne – jakość i odporność wykończenia porówny­walne z lakierami poli­ure­tanowymi, przy jed­noczes­nej dbałości o zdrowie człowieka i środowisko.

Bejce

 • Bejca Nitro – zna­j­duje zas­tosowanie przy bar­wie­niu drewna. Pod­kreśla i wzmac­nia rysunek sło­jów drewna. Daje efekt rustykalny. Najlep­szy do dębu, jesionu i sosny.
 • Bejca roz­puszczal­nikowa – pole­cana do bar­wienia drewna liś­ci­astego: buku, olchy, brzozy. Stwarza efekt wyrównu­jący usło­je­nie drewna. Bardzo krótki czas schnięcia.
 • Bejca do parki­etów – doskon­ała do deko­ra­cyjnego bar­wienia dużych powierzchni np podłóg, parki­etów czy schodów. Łatwa w aplikacji, przy­jazna w zapachu. Wyraźnie pod­kreśla struk­tury drewna. Wysoce odporna na dzi­ałanie światła.
 • Bejca anty­czna (wodna) – pole­cana do bar­wienia dębu, jesionu, buku, olchy i sosny. Zapew­nia jed­norodne wybar­wienia w przekro­jach poprzecznych i podłużnych drewna. Wzmac­nia rysunek słojów.

Oleje

 • Olej Twardy do Mebli – tworzy twardą powłokę, bardzo odporną na zarysowa­nia, tem­per­aturę oraz płyny stosowane w gospo­darst­wie domowym. Łatwa aplikacja za pomocą pęd­zla, przy­jemny zapach. Cechuje się bardzo dobrą przy­czep­noś­cią do podłoża i krótkim cza­sem schnięcia.
 • Olej do Podłóg – zna­j­duje zas­tosowanie przy mal­owa­niu za równo starych jak i nowych parki­etów, podłóg i schodów z drewna. Nowa for­muła oparta na nan­otech­nologii zapew­nia wysoką odporność na inten­sy­wne eksploa­towanie. Odży­wia i chroni drewno przed wodą, bru­dem i kurzem. Zapew­nia nat­u­ralny matowy wygląd.

W ofer­cie posi­adamy również rozcieńczalniki.

Zobacz mate­ri­ały i środki tech­niczne.