Warunki zakupów w sklepie online

REG­U­LAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy reg­u­lamin określa zasady dokony­wa­nia zakupów w sklepie inter­ne­towym prowad­zonym przez Sprzeda­jącego pod adresem www​.stoldex​.pl.

Sprzeda­ją­cym jest STOLDEX Zakład Produkcyjno-​Usługowo-​Handlowy Tomasz Zyw­ert dostępny pod adresem 43200 Pszczyna, ul. Bieruńska 44, prowadzący dzi­ałal­ność na pod­stawie jed­noosobowej dzi­ałal­ności gospo­dar­czej, podle­ga­jący wpisowi do Cen­tral­nej Ewidencji Dzi­ałal­ności Gospo­dar­czej wpisany pod numerem NIP 6380013844, Regon: 271385760 zwany także zami­en­nie „Usługodawcą”.

Kon­takt z Usłu­go­dawcą można uzyskać: – pod numerami tele­fonów 32 210 63 71, 32 210 00 56, 501 132 503. Koszt połączenia za min­utę według stawki oper­a­tora. – korzys­ta­jąc z adresu poczty elek­tron­icznej: sklep@stoldex.pl

§ 1 Definicje

 1. Reg­u­lamin – niniejszy reg­u­lamin. W zakre­sie usług świad­c­zonych drogą elek­tron­iczną Reg­u­lamin jest reg­u­laminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świad­cze­niu usług drogą elek­tron­iczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizy­czna, osoba prawna lub jed­nos­tka orga­ni­za­cyjna nie posi­ada­jąca osobowości prawnej a posi­ada­jąca zdol­ność do czyn­ności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym reg­u­laminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Kon­sument – Klient będący osobą fizy­czną, korzys­ta­jącą ze Sklepu Inter­ne­towego w celu niezwiązanym bezpośred­nio z jej dzi­ałal­noś­cią gospo­dar­czą lub zawodową.
 4. Usłu­go­dawca – pod­miot świad­czący usługi sprzedaży za pośred­nictwem Sklepu Inter­ne­towego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przed­miot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie inter­ne­towej Sklepu Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezen­towana w Sklepie Inter­ne­towym, której doty­czy Umowa Sprzedaży.
 7. Usługa – usługa świad­c­zona przez Usłu­go­dawcę na rzecz Klienta za pośred­nictwem Sklepu Internetowego.
 8. Usługa dodatkowa – usługa świad­c­zona przez Usłu­go­dawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Inter­ne­towym w związku z charak­terem sprzedawanych Towarów.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozu­mie­niu ustawy Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy Usłu­go­dawcą a Klien­tem, z wyko­rzys­taniem ser­wisu inter­ne­towego Sklepu.
 10. Sklep Inter­ne­towy (Sklep) – ser­wis inter­ne­towy dostępny pod adresem www​.stoldex​.pl za pośred­nictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 11. Zamówie­nie – oświad­cze­nie woli Klienta określa­jące jed­noz­nacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierza­jące bezpośred­nio do zawar­cia Umowy Sprzedaży.
 12. Sys­tem tele­in­for­maty­czny – zespół współpracu­ją­cych ze sobą urządzeń infor­maty­cznych i opro­gramowa­nia, zapew­ni­a­jący przetwarzanie i prze­chowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci teleko­mu­nika­cyjne za pomocą właś­ci­wego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Reg­u­lamin określa zasady korzys­ta­nia ze sklepu inter­ne­towego dostęp­nego pod adresem www​.stoldex​.pl.
 2. Warunk­iem złoże­nia Zamówienia w Sklepie Inter­ne­towym przez Klienta jest zapoz­nanie się z niniejszym Reg­u­laminem i akcep­tacja jego postanowień w cza­sie real­iza­cji Zamówienia.
 3. Sklep inter­ne­towy stoldex​.pl prowadzi sprzedaż detal­iczną za pośred­nictwem sieci Internet.
 4. Wszys­tkie Towary ofer­owane w sklepie są fab­rycznie nowe, wolne od wad fizy­cznych i prawnych, oraz zostały legal­nie wprowad­zone na rynek polski.
 5. W ramach wyma­gań tech­nicznych niezbęd­nych do współpracy z sys­te­mem tele­in­for­maty­cznym, którym posługuje się Usłu­go­dawca w celu real­iza­cji zakupów, Klient powinien dys­ponować akty­wnym kon­tem poczty elek­tron­icznej (e-​mail) oraz urządze­niem podłąc­zonym do sieci Internet.
 6. Klient zobow­iązany jest do niedostar­cza­nia treści zabro­nionych przez przepisy prawa, np. treści propagu­jące prze­moc, zniesław­ia­ją­cych lub narusza­ją­cych dobra oso­biste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszys­tkie ceny podane na stronach inter­ne­towych stoldex​.pl są cenami brutto podanymi w zło­tych pol­s­kich. Podane ceny nie obe­j­mują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyj­mowane przez stronę inter­ne­tową, tele­fon­icznie lub drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę inter­ne­tową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygod­niu przez cały rok.
 4. Zamówie­nie jest skuteczne, jeśli Klient praw­idłowo wypełni for­mu­larz zamówienia i praw­idłowo poda dane kon­tak­towe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer tele­fonu i adres e-​mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kom­pletne, Sprzeda­jący skon­tak­tuje się z Klien­tem. Jeśli kon­takt z Klien­tem nie będzie możliwy, Sprzeda­jący ma prawo do anu­lowa­nia Zamówienia.
 6. Klient w pro­ce­sie składa­nia zamówienia może wyrazić wolę otrzy­ma­nia fak­tury VAT, która każ­do­ra­zowo zostanie załąc­zona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elek­tron­iczną, na wskazany adres e-​mail w postaci elek­tron­icznego obrazu doku­men­tów rozliczeniowych, w szczegól­ności takich jak: fak­tury VAT z załącznikami, fak­tury VAT korygu­jące z załącznikami i for­mu­la­rzy. Niniejsza zgoda upraw­nia Sprzeda­jącego również do wys­taw­ia­nia i przesyła­nia fak­tur VAT w formie elek­tron­icznej, zgod­nie z roz­porządze­niem Min­is­tra Finan­sów z dnia 20 grud­nia 2012 r. w sprawie przesyła­nia fak­tur w formie elek­tron­icznej, zasad ich prze­chowywa­nia oraz trybu udostęp­ni­a­nia organowi podatkowemu lub organowi kon­troli skarbowej.
 7. Czas rozpoczę­cia real­iza­cji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdze­niu zamówienia w przy­padku płat­ności przelewem lub momentem doko­na­nia zamówienia w przy­padku opcji „za pobraniem”.

§ 4 Koszty i ter­min wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w for­mu­la­rzu zamówienia lub podany tele­fon­icznie albo drogą mailową. Sklep poin­for­muje Klienta niezwłocznie o niepraw­idłowo wypełnionym for­mu­la­rzu zamówienia, który uniemożli­wia doko­nanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostar­czany za pomocą wyspec­jal­i­zowanych firm kuri­er­s­kich lub za pośred­nictwem Poczty Pol­skiej. W niek­tórych przy­pad­kach ist­nieje możli­wość odbioru oso­bis­tego towarów w siedz­i­bie sprzeda­jącego lub sko­rzys­ta­nia z usługi trans­portowej ofer­owanej przez Usłu­go­dawcę. Ta ostat­nia opcja każ­do­ra­zowo musi zostać uzgod­niona tele­fon­icznie lub drogą mailową z pra­cown­ikiem Usłu­go­dawcy (doty­czy to trasy, kosztu, ter­minu real­iza­cji trans­portu oraz ewen­tu­al­nych innych szczegółów).
 3. Przesyłka dostar­c­zona jest zgod­nie z ter­minem podanym przy każdym Towarze na stronach ser­wisu. Jest to ori­en­ta­cyjny czas dostawy i doty­czy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płat­ności „przelew” do czasu podanego na stronach ser­wisu należy doliczyć czas zak­się­gowa­nia środ­ków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 12 dni robocze).
 4. Klient jest obciążany kosz­tami dostawy (wysyłki) określonymi w cen­niku transportu.

§ 5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wys­taw­iamy dowód zakupu (fakturę).
 2. Płat­ność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru) lub przelewem na konto bankowe sklepu.

§ 6 Odstąpi­e­nie od umowy

 1. Kon­sument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpi­enia od umowy bez poda­nia przy­czyny składa­jąc stosowne oświad­cze­nie na piśmie, w ter­minie 10 dni (pod­stawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niek­tórych praw kon­sumen­tów oraz o odpowiedzial­ności za szkodę wyrząd­zona przez pro­dukt niebez­pieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Ter­min ten jest ter­minem nieprzekraczal­nym i liczy się od dnia wyda­nia rzeczy, a gdy umowa doty­czy świad­czenia usługi – od dnia jej zawar­cia. Do zachowa­nia tego ter­minu wystar­czy wysłanie oświad­czenia przed jego upły­wem na adres Usługodawcy.
 2. W przy­padku odstąpi­enia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za nieza­wartą. To, co strony świad­czyły, ulega zwro­towi w stanie niezmienionym, chyba, że zmi­ana była konieczna w grani­cach zwykłego zarządu.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ter­minie 14 dni. Zaku­pi­ony towar należy zwró­cić na adres Usługodawcy.
 4. Zgod­nie z ustawą, możli­wości zwrotu nie podle­gają: świad­czenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upły­wem ter­minu, o którym mowa w art. 7 ust.1, doty­czą­cych nagrań audi­al­nych i wiz­ual­nych oraz zapisanych na nośnikach pro­gramów kom­put­erowych po usunię­ciu przez Klienta ich ory­gi­nal­nego opakowa­nia, umów doty­czą­cych świad­czeń, za które cena lub wyna­grodze­nie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finan­sowym, świad­czeń o właś­ci­woś­ci­ach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówie­niu lub ściśle związanych z jego osobą, świad­czeń, które z uwagi na ich charak­ter nie mogą zostać zwró­cone lub których przed­miot ulega szy­bkiemu zep­su­ciu, dostar­cza­nia prasy, usług w zakre­sie gier i zakładów wzajemnych.

§ 7 Pro­ce­dura reklamacji

 1. Pro­dukty posi­adają gwarancję pro­du­centa, importera lub sprzedawcy, obow­iązu­jącą na tere­nie Pol­ski. Czas gwarancji każdego pro­duktu wid­nieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki real­iza­cji gwarancji są określone w druku gwarancji wys­taw­ionej przez gwaranta. Więk­szość pro­duk­tów posi­ada gwarancje real­i­zowane bezpośred­nio przez auto­ry­zowane punkty ser­wisowe pro­du­cen­tów. Dokładne adresy punk­tów ser­wisowych zna­j­dują się na kar­tach gwaran­cyjnych dołączanych do pro­duk­tów oraz na stronach inter­ne­towych pro­du­cen­tów. Klient może także przeprowadzić pro­ce­durę rekla­ma­cyjną z tytułu Gwarancji za pośred­nictwem Sprzedającego.
 2. Rekla­macje należy składać na adres Usługodawcy.
 3. Składa­jąc rekla­mację należy dostar­czyć do Usłu­go­dawcy reklam­owany pro­dukt wraz z dowo­dem zakupu i wypełnionym zgłosze­niem rekla­ma­cyjnym, dostęp­nym pod adresem: www​.stoldex​.pl
 4. Usłu­go­dawca roz­pa­trzy rekla­mację w ter­minie 14 dni od dnia złoże­nia rekla­macji. W przy­padku roz­pa­trzenia rekla­macji na korzyść Klienta usłu­go­dawca naprawi lub wymieni reklam­owany towar na nowy, pełnowartoś­ciowy lub zwróci wartość kupi­onego towaru.
 5. Jeżeli towar jest niez­godny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgod­nego z umową przez nieod­płatną naprawę albo wymi­anę na nowy, chyba że naprawa albo wymi­ana są niemożliwe lub wyma­gają nad­miernych kosztów. Przy oce­nie nad­mier­ności kosztów uwzględ­nia się wartość towaru zgod­nego z umową oraz rodzaj i stopień stwierd­zonej niez­god­ności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczegól­nych warunk­ach sprzedaży kon­sumenck­iej oraz o zmi­anie Kodeksu cywilnego).
 6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego para­grafu, jeżeli przed upły­wem dwóch miesięcy od stwierdzenia niez­god­ności towaru z umową nie zaw­iadomi sklepu o tym fak­cie. Do zachowa­nia ter­minu wystar­czy wysłanie zaw­iadomienia przed jego upływem.

§ 8 Poli­tyka pry­wat­ności oraz ochrona danych osobowych

 1. Admin­is­tra­torem baz danych osobowych przekazy­wanych przez klien­tów sklepu inter­ne­towego w związku z zaku­pami jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wyko­rzysty­wane są w celu real­iza­cji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazy­wane pod­miotom odpowiedzial­nym za dostawę zaku­pi­onych towarów do klienta oraz, w przy­padku zakupów na raty, insty­tucjom kredy­tu­ją­cym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich popraw­ia­nia. Dane są przekazy­wane dobrowolnie.
 3. Infor­ma­cja o meto­dach i środ­kach tech­nicznych służą­cych wykry­wa­niu i kory­gowa­niu błędów we wprowadzanych danych: a. W trak­cie składa­nia Zamówienia, do momentu ostate­cznego zatwierdzenia zamówienia Klienci mają możli­wość samodziel­nego kory­gowa­nia wprowad­zonych danych. b. Wery­fikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiado­mości e-​mail do Usłu­go­dawcy na adres sklep@stoldex.pl
 4. Infor­ma­cja o zasadach i sposobach utr­wala­nia, zabez­piecza­nia i udostęp­ni­a­nia przez Usłu­go­dawcę drugiej stronie treści zaw­ier­anej umowy: a. Utr­wale­nie, zabez­piecze­nie i udostęp­nie­nie treści zaw­ier­anej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiado­mości e-​mail po zawar­ciu Umowy Sprzedaży. b. Utr­wale­nie, zabez­piecze­nie i udostęp­nie­nie treści zaw­ier­anej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klien­towi na podany adres e-​mail treści zaw­ier­anej umowy lub przez przekazanie Klien­towi specy­fikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu. c. Treść zaw­ier­anej umowy jest dodatkowo utr­walona i zabez­piec­zona w sys­temie tele­in­for­maty­cznym Usłu­go­dawcy oraz udostęp­ni­ana na każde żądanie Klienta.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieureg­u­lowanych niniejszym Reg­u­laminem zas­tosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niek­tórych praw kon­sumen­tów oraz o odpowiedzial­ności za szkodę wyrząd­zoną przez pro­dukt niebez­pieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczegól­nych warunk­ach sprzedaży kon­sumenck­iej oraz o zmi­anie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynika­jące ze stosowa­nia niniejszego Reg­u­laminu i w związku z wykony­waniem zawartych umów między Sklepem a Klien­tami, będą roz­pa­try­wane przez Sąd właś­ciwy według przepisów o właś­ci­wości rzec­zowej i miejs­cowej zgod­nie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowa­nia cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Druk rekla­ma­cyjny

Data opub­likowa­nia reg­u­laminu: 28.02.2018 r.