Artykuły (zajawki artykułów)

Nowości w ofercie– materiały i środki techniczne - Czytaj całość

Naszą ofertę pow­ięk­szyliśmy o olbrzymią ilość mate­ri­ałów i środ­ków technicznych.

Nowości w ofercie– materiały i środki techniczne - Czytaj całość

Nowość! Szklane panele kuchenne - Czytaj całość

Ory­gi­nalne i niepow­tarzalne pan­ele ze szkła do deko­racji wnętrza domu lub lokalu.

Nowość! Szklane panele kuchenne - Czytaj całość

ZAPYTANIE OFERTOWE – ODPYLACZ FILTRACYJNY - Czytaj całość

Zwracamy się z prośbą o przed­staw­ie­nie oferty na odpy­lacz fil­tra­cyjny workowy wraz z insta­lacją (nowy).

ZAPYTANIE OFERTOWE – ODPYLACZ FILTRACYJNY - Czytaj całość

SUPER OKAZJA – OKAP KOMINOWY AMICA TYLKO 1100 ZŁ - Czytaj całość

Okap OKE 9262N firmy Amica w naszym studiu kuchen­nym w bardzo atrak­cyjnej cenie – tylko 1100 zł.

SUPER OKAZJA – OKAP KOMINOWY AMICA TYLKO 1100 ZŁ - Czytaj całość

Paginacja

Czy wiesz, że?

Zapew­ni­amy fachowe doradztwo, pomi­ary, pro­jekty kom­put­erowe, a także trans­port i mon­taż zaku­pi­onych mebli.

Ostatnio w galerii

panele-przesuwne.jpg

Projektu Unijne

Region­alny Pro­gram Oper­a­cyjny Wojew­ództwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa pro­jektu: Pod­niesie­nie konkuren­cyjności przed­siębiorstwa STOLDEX poprzez wprowadze­nie nowych pro­duk­tów i usług

Nazwa Benefic­jenta: Tomasz Zyw­ert STOLDEX Zakład Produkcyjno-​Usługowo-​Handlowy

Wartość pro­jektu: 568 287.06 PLN

Wartość dofi­nan­sowa­nia: 277 213.20 PLN

Pro­jekt współ­fi­nan­sowany przez Unię Europe­jską z Europe­jskiego Fun­duszu Roz­woju Region­al­nego w ramach Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wojew­ództwa Śląskiego na lata 20072013

Infor­ma­cje źródłowe na temat Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wojew­ództwa Śląskiego na lata 20072013 zna­j­dują się na stronie www​.rpo​.slaskie​.pl

O nas

Stoldex (rok założe­nia 1992) jest doświad­c­zonym pro­du­cen­tem wysok­iej jakości mebli wykony­wanych na indy­wid­u­alne zamówienie

Kon­takt

Tomasz Zyw­ert
ul. Bieruńska 44
43200 Pszczyna woj. śląskie
meble@stoldex.pl
tel. 32 210 63 71
fax. 32 210 63 71, wew. 28

Godziny otwar­cia

pn-​pt: 8001700
sob­ota: 8001300