Kleje

  • Mon­tażowe (PVAc, PUR) – sze­roka gama zas­tosowań. Depresyjne i topliwe. Do drewna twardego, miękkiego, egzo­ty­cznego oraz do mate­ri­ałów drewnopochod­nych. Nadaj się do kle­je­nia ele­men­tów lakierowanych. Zna­j­duje zas­tosowanie w sto­larce oki­en­nej. Doskon­ały do kle­je­nia mebli, drzwi, schodów, ram i kon­strukcji. Kleje 12-​składnikowe.

  • Do okleinowa­nia (PVAc, EVA) – drewna i mate­ri­ałów drewnopochod­nych takich jak płyty wiórowe lub MDF. Do laminowa­nia w prasach na zimno i gorąco.

  • Do obrzeży (EVA, APAO) – kleje topliwe z wypeł­ni­aczem lub bez. Zna­j­dują zas­tosowanie w kle­je­niu krawędzi prostej, soft­formingu. Odpowied­nie do niskiej tem­per­atury pracy.

  • Do opłaszc­zowa­nia (EVA, APAO) – kleje topliwe do okle­ja­nia okleiną nat­u­ralną, papierem impreg­nowanym i bardzo cienkim papierem (japoński) ele­men­tów pro­filowanych, pan­elowych, z płyty wiórowej, MDF lub drewna litego.

  • Do pras 3D (PUR) – doskon­ałe przy pracy z prasami mem­bra­nowymi. 12-​składnikowe od okle­ja­nia płyt MDF foliami tem­plas­ty­cznymi na bazie PCV, ABS, PET, PP.

  • Roz­puszczal­nikowe (SBR), wodne – do kle­je­nia tworzyw piankowych, for­matek, mat­er­acy, waty tapicer­skiej, sty­ropi­anu oraz polistyrenu. Doskonale klei tworzywa sztuczne, met­ale, gumy, tkaniny filce… Różné rodzaje: łat­wopalne, trudnopalne, kon­tak­towe, jedno i dwus­tronne. Tworzą elasty­czne spoiny klejowe.

  • Do poligrafii i opakowań (PVAc, EVA) – dys­per­sje, topliwe. Ide­alne do prze­mysłu papier­niczego. Do kle­je­nia opakowań, kar­toników, tore­bek, worków, kop­ert, seg­re­ga­torów oraz wszelkiej pracy introli­ga­torskiej (grz­bi­ety książek).

  • Nitki kle­jowe do spa­ja­nia oklein – Dostępne w postaci małych i dużych szpul. Te pier­wsze są ide­alne do ręcznych spa­jarek, duże nadają się do stacjonarnych maszyn.

Zobacz mate­ri­ały i środki tech­niczne.