Firma

Stoldex (rok założe­nia 1992) jest doświad­c­zonym pro­du­cen­tem wysok­iej jakości mebli wykony­wanych na indy­wid­u­alne zamówienie.

W zakres wykony­wanych przez nas prac wchodzą zarówno meble kuchenne (klasy­czne i nowoczesne), biurowe, łazienkowe, skle­powe, gabi­ne­towe jak i zabu­dowy wnęk, garderób, szafy z drzwiami prze­suwnymi itp. Zapew­ni­amy fachowe doradztwo, pomi­ary, pro­jekty kom­put­erowe, a także trans­port i mon­taż zaku­pi­onych mebli.

Korzys­ta­jąc z bogatej wiedzy i dużego doświad­czenia pomagamy naszym klien­tom zaaranżować każde wnętrze tak, aby w pełni odpowiadało indy­wid­u­al­nym potrze­bom i prefer­owanemu sty­lowi oraz aby prak­ty­czność i funkcjon­al­ność szła w parze z este­tyką i oryginalnością.

Sze­roka paleta mate­ri­ałów, z których wykony­wane są meble (fronty drzwiowe, blaty kuchenne, oku­cia meblowe, dodatki tj. kosze wysuwne, oświ­etle­nie, sys­temy relin­gowe, szyby, wkłady na sztućce oraz pozostałe akce­so­ria meblowe) daje nam możli­wość opty­mal­nego zaaranżowa­nia każdego wnętrza i zaspoko­je­nia najbardziej wyrafi­nowanych gustów klientów.

Dbamy o to, żeby nasza oferta była różnorodna i stale wzbo­ga­cana o najnowsze trendy w dziedzinie meblarstwa.

Naszymi odbior­cami są zarówno klienci indy­wid­u­alni, jak i firmy i insty­tucje. Wykonu­jemy meble do biur, pomieszczeń soc­jal­nych, gabi­netów, hoteli, obiek­tów hand­lowych, recepcji, obiek­tów pub­licznych oraz wnętrz prywatnych.

Pode­j­mu­jemy się również remon­tów sto­larki budowlanej. Poniżej prezen­tu­jemy zdję­cia z odnowionych przez nas części pomieszczeń w Nowym Zamku w Żywcu.