Projekty Unijne

Projekty Unijne

Region­alny Pro­gram Oper­a­cyjny Wojew­ództwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Pro­jekt współ­fi­nan­sowany przez Unię Europe­jską z Europe­jskiego Fun­duszu Roz­woju Region­al­nego w ramach Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wojew­ództwa Śląskiego na lata 20072013

Infor­ma­cje źródłowe na temat Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wojew­ództwa Śląskiego na lata 20072013 zna­j­dują się na stronie www​.rpo​.slaskie​.pl

Firma Stoldex przys­tąpiła do real­iza­cji pro­jektu: Pod­niesie­nie konkuren­cyjności przed­siębiorstwa STOLDEX poprzez wprowadze­nie nowych pro­duk­tów i usług.

Wartość pro­jektu: 568 287.06 PLN

Wartość dofi­nan­sowa­nia: 277 213.20 PLN