Przetwarzanie danych osobowych

6 lat temu

W związku z wejś­ciem w życie Roz­porządzenia Par­la­mentu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo­bod­nego przepływu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­tywy 95/​46/​WE (ogólne roz­porządze­nie o ochronie danych), prag­niemy Państwa poin­for­mować, jak nasza firma sto­suje zasady ochrony danych osobowych.

Zapraszamy do zapoz­na­nia się z doku­mentem Przetwarzanie danych osobowych w fir­mie STOLDEX, które zna­j­duje się w zakładce Pliki do pobrania