ZAPYTANIE OFERTOWE – ODPYLACZ FILTRACYJNY

10 lat temu

Zwracamy się z prośbą o przed­staw­ie­nie oferty na odpy­lacz fil­tra­cyjny workowy wraz z insta­lacją (nowy).

Opis przed­miotu zamówienia i min­i­malne para­me­try techniczne:

  • rodzaj czyszczenia mate­ri­ału – wstrząsami po wyłączeniu
  • powierzch­nia fil­tracji 68m2

Insta­lacja odpy­la­jąca składa się z:

  • fil­tra wraz z wenty­la­torem kW o wyda­jności 7 570 m3/​h i sprężu całkow­itym 4 000 Pa, wyposażony w 2 szt wstrząsarki do oczyszcza­nia mate­ri­ału fil­tra­cyjnego po wyłącze­niu filtra,
  • szafy sterown­iczej zapew­ni­a­jącej automaty­czne uruchami­anie wstrząsarek po wyłącze­niu filtra,
  • sys­temu rurociągów

W przy­padku zaofer­owa­nia maszyny w podob­nej klasie i równorzęd­nych para­me­trach prosimy o uza­sad­nie­nie zgod­ności z zamówieniem.

Przy wyborze oferty zostaną ocenione :

  • cena – 50%,
  • czas real­iza­cji dostawy – 50%,

Złożona oferta powinna zaw­ierać co najm­niej: – nazwę i adres oferenta, – opis naw­iązu­jący do para­metrów wyszczegól­nionych w zapy­ta­niu ofer­towym, – ter­min ważności oferty, – cenę oferty netto oraz brutto wraz z podaniem waluty, – czas real­iza­cji dostawy – warunki płat­ności i dostawy, – inne dodatkowe infor­ma­cje związane z przed­miotem oferty.

Ter­min złoże­nia oferty: do 11.09.2013 r.

Oferta powinna być sporząd­zona na papierze fir­mowym i opa­tr­zona pieczę­cią fir­mową oferenta. Powinna zaw­ierać datę sporządzenia i pod­pis oferenta.