ZAPYTANIE OFERTOWE – CENTRUM OBRÓBCZE

11 lat temu

Zwracamy się z prośbą o przed­staw­ie­nie oferty na numerycznie sterowane cen­trum obróbcze (nowy).

Opis przed­miotu zamówienia i min­i­malne para­me­try techniczne:

 • maszyna pod­sta­wowa – przemieszczanie osi w kierunku X, Y, Z,
 • sys­tem prowad­nic, napędu oraz automaty­cznego smarowa­nia centralnego,
 • stół roboczy kon­solowy z pomoc­niczym laserem pozycjonującym,
 • laser do pozy­cjonowa­nia ssawek,
 • mag­a­zyn tylny z sys­te­mem szy­bkiej wymi­any i zaciskami wrzecion,
 • poziomy agre­gat wier­tarski z sześ­cioma indy­wid­u­al­nie sterowanymi wrzecionami,
 • agre­gat piły nutu­jący dla obróbki w kierunk­ach X i Y, obro­towy o 90 stopni,
 • automaty­czne wrze­ciono wymi­any narzędzi w połącze­niu z mag­a­zynkiem wymi­any narzędzi,
 • złącze agre­gatów do pobiera­nia agre­gatów adapterowych ze złączem pneu­maty­cznym i płyn­nie ustaw­ianym zakre­sem wychy­la­nia 360 stopni,
 • automaty­czny mag­a­zyn wymi­any narzędzi z 14 miejs­cami wraz z urządze­niem pomoc­niczym wymi­any narzędzia do automaty­cznego wyposaże­nia mag­a­zynu narzędzi,
 • nowoczesny sys­tem sterowa­nia CNC bazu­jący na sys­temie oper­a­cyjnym Windows-​PC,
 • opro­gramowanie dodatkowe: do graficznego, dial­o­gowego tworzenia pro­gramów CNC, do inter­ak­ty­wnego tworzenia mebli, do wiz­ual­iza­cji w 3D, do tworzenia pro­gramów do obróbki frezarskiej znaków i tek­stów we wszys­t­kich dostęp­nych w sys­temie Win­dows czcionkach True Type.

W przy­padku zaofer­owa­nia maszyny w podob­nej klasie i równorzęd­nych para­me­trach prosimy o uza­sad­nie­nie zgod­ności z zamówieniem.

Przy wyborze oferty zostaną ocenione :

 • cena – 50%,
 • czas real­iza­cji dostawy – 50%,

Złożona oferta powinna zaw­ierać co najm­niej: – nazwę i adres oferenta, – opis naw­iązu­jący do para­metrów wyszczegól­nionych w zapy­ta­niu ofer­towym, – ter­min ważności oferty, – cenę oferty netto oraz brutto wraz z podaniem waluty, – czas real­iza­cji dostawy – warunki płat­ności i dostawy, – inne dodatkowe infor­ma­cje związane z przed­miotem oferty.

Ter­min złoże­nia oferty: do 11.09.2013 r.

Oferta powinna być sporząd­zona na papierze fir­mowym i opa­tr­zona pieczę­cią fir­mową oferenta. Powinna zaw­ierać datę sporządzenia i pod­pis oferenta.