Nowoczesne szuflady w meblach kuchennych

13 lata temu
Kuchnia w kolorze wenge z elementami aluminium i szkła

Szu­flady stały się bardzo pop­u­larnym sposobem zagospo­darowywa­nia mebli kuchennych.

Uważane za bardziej funkcjon­alne i ergonom­iczne niż trady­cyjne szafki, współczesne szu­flady dostępne są w różnych wysokoś­ci­ach i sze­rokoś­ci­ach, wyposażone są w wysok­iej jakości sys­temy prowad­nic, zapew­ni­a­jące wysoką kul­turę pracy, delikat­nie i prawie bezgłośnie się domykają, a także wytrzy­mują obciąże­nia rzędu kilkudziesię­ciu kilo­gramów. Dzięki temu w szu­fladach możemy prze­chowywać już nie tylko sztućce i podręczne dro­bi­azgi jak to swego czasu bywało, ale także talerze, gar­nki, pro­dukty żywnoś­ciowe, butelki, drobne AGD, środki czys­tości i sor­town­iki na śmieci. Pon­adto szu­flady z pełnym wysuwem zapew­ni­ają nam całkow­ity wgląd i łatwy dostęp do ich zawartości. Unikamy zatem męczącego schy­la­nia się i zaglą­da­nia na kolanach do wnętrza szafki. Bogata oferta prz­eróżnych rodza­jów wkładów, prze­gródek i innych ele­men­tów orga­ni­za­cyjnych pomaga odpowied­nio zor­ga­ni­zować wnętrze szu­flady, a tym samym utrzy­mać porządekułatwić pracę w kuchni.

Przykład­owe zas­tosowa­nia szu­flad w meblach kuchennych:

Szu­flady zewnętrzne i wewnętrzne

Oprócz stan­dar­d­owych, poje­dynczych szu­flad zewnętrznych dostępne są również,schowane za jed­nym fron­tem, szu­flady wewnętrzne . Takie rozwiązanie sto­suje się wtedy gdy np. ze względów wiz­ual­nych nie chcemy szu­flad poje­dynczych. Szu­flady wewnętrzne dobrze sprawdzają się w szafie na zapasy, a to dzięki możli­wości szy­bkiego i pełnego przeglądu jej zawartości.

Szuflady wewnętrzne w szafie na zapasy fot.  BlumSzu­flady wewnętrzne Blum

Szuflady wewnętrzne fot. HettichSzu­flady wewnętrzne Hettich

Szu­flady narożné

Szafka narożna z szu­fladami Tandem­box to sposób na zabu­dowę kuchen­nego narożnika, pro­ponowany przez firmę Blum. Jest to rozwiązanie zapew­ni­a­jące pełny kom­fort użytkowa­nia, tak dzięki funkcji pełnego wysuwu, jak i zas­tosowanemu w nich sys­te­mowi Syn­cro­mo­tion, czyli tech­niki ruchu fron­tów szu­flad. Kiedy szu­flada jest otwier­ana, jej fronty składają się do środka, dzięki czemu nie kolidują z frontami sąsied­nich szafek, a pod­czas zamyka­nia wracają do pozy­cji wyjściowej.

Space Corner fot.  BlumSpace Cor­ner firmy Blum

Szu­flady zlewozmywakowe

Spec­jalne szu­flady pod zlew pozwalają zagospo­darować przestrzeń wokół komory zlewu i syfonu. Z reguły służą do prze­chowywa­nia deter­gen­tów i akce­soriów do mycia i sprzątania.

Szuflada frontowa pod zlew fot.  RejsSzu­flada pod zlew Rejs

Szuflada blumSzu­flada zle­wozmy­wakowa Blum

Szu­flada fron­towa z pojem­nikiem na odpady

W tym przy­padku szu­flada służy jako ste­laż do pojem­ników na odpady. Dzięki kilku pojem­nikom można, w szy­bki i wygodny sposób, stosować wstępną seg­re­gację odpadów już na poziomie gospo­darstwa domowego.

Pojemniki na odpady fot.  RejsPojem­niki na odpady Rejs

Szu­flada cokołowa

Jest to szu­flada, która obe­j­muje przestrzeń cokołową aż do podłogi. Dzięki dużej pojem­ności może pomieś­cić różnego rodzaju nieporęczne przed­mioty, dla których cią­gle brakuje miejsca w kuchni, jak wiadra, skrzynki z napo­jami, zapasy żywności dla zwierząt, a także blachy czy formy do pieczenia.

Szuflada cokołowa XXL fot. HettichSzu­flada XXL Hettich

Elek­tryczne wspo­ma­ganie szuflad

Dzięki elek­trycznemu napę­dowi wspo­ma­ga­jącemu otwieranie szu­flad, front wystar­czy lekko nacis­nąć w dowol­nym miejscu, aby szu­flada automaty­cznie się otworzyła. Zale­cane szczegól­nie w przy­padku szu­flad z koszami na śmieci, kiedy to nie chcemy brudzić frontu, z reguły pełnymi odpad­ków, rękami oraz w przy­padku szu­flad mocno obciążonych przez ciężkie przedmioty.

SERVO DRIVE fot.  BlumSERVO DRIVE firmy Blum

Nowoczesne rozwiąza­nia tech­niczne dają duże możli­wości wyko­rzys­ta­nia szu­flad w meblach kuchen­nych, nawet w miejs­cach trud­nych do zagospo­darowa­nia. Dlat­ego warto pomyśleć nad wprowadze­niem odpowied­nich sys­temów szu­flad do swo­jej kuchni, a kom­fort użytkowa­nia naszych mebli będzie na pewno wysoki.