Jaki wybrać materiał na ścianę w kuchni?

13 lata temu
Kuchnia z okapem wyspowym i panelem dekoracyjnym na ścianie

Ściana nad blatem roboczym w kuchni stanowi nieodłączny ele­ment zabu­dowy meblowej, dlat­ego dobrze jest, aby sposób w jaki ją wykończymy współ­grał z kolorystyką, styl­istyką i ogól­nym wys­tro­jem pomieszczenia kuchennego.

Wybier­a­jąc mate­riał na ścianę w kuchni nie należy jed­nak zapom­i­nać, że oprócz walorów este­ty­cznych równie ważné, a może nawet ważniejsze są walory prak­ty­czne. Ściana nad blatem jest bowiem narożona na różnego rodzaju skutki uboczne naszej pracy w kuchni; zmy­wanie, gotowanie, smaże­nie, mik­sowanie, siekanie i inne czyn­ności to powody, dla których mate­riał powinien być odporny na wodę, wysoką tem­per­aturę, deter­genty oraz łatwy do utrzy­ma­nia w czystości.

Poniżej krótki przegląd wybranych materiałów:

YTKI C131116M­ICZNE – pop­u­larny od lat i sprawd­zony mate­riał na ścianę w kuchni – odporny na wilgoć, wysoką tem­per­aturę, deter­genty , niepalny, w miarę łatwy do czyszczenia. Bogactwo wzorów, kolorów i for­matów płytek dostęp­nych na rynku powoduje że można dopa­sować je zarówno do kuchni klasy­cznej, jak i nowoczesnej.

TAFLA SZKŁA – obec­nie dosyć pop­u­larne rozwiązanie, szczegól­nie w kuchni o nowoczes­nym charak­terze. Dobrze sprawdza się w małych pomieszczeni­ach, gdyż opty­cznie je rozświ­etla i czyni bardziej przestrzen­nymi. Do wyboru mamy szkło piaskowane, mleczne, kolorowe, orna­men­towe czy trans­par­entne, pod którym można położyć tapetę, zdję­cie lub poma­lować ścianę na dowolny kolor. Najlep­sze na ścianę jest szkło har­towane, mające zwięk­szoną odporność na uderzenia i wysoką temperaturę.

Proste, geometryczne formy w  nowoczesnej, lakierowanej kuchni

SZKŁO BEZ­PIECZNE LAMINOWANE – czyli dwie tafle szkła połąc­zone ze sobą spec­jalną folią. W przy­padku stłuczenia szkła, jego odłamki nie rozsy­pują się, ale pozostają przyk­le­jone do folii. Folie mogą być przezroczyste, matowe, kolorowe. Bardzo efek­towną aranżacją jest szkło z zalaminowaną grafiką.

Szkło  z grafiką na ścianie w kuchni lakierowanej

YTA – dobrze prezen­tu­ją­cym się mate­ri­ałem na ścianie jest płyta wiórowa fornirowana lub laminowana. Ta druga może imi­tować drewno, kamień lub płytki ceram­iczne, może mieć też powierzch­nię jed­nokolorową lub bar­wną, gładką, matową lub ze struk­turą. Oko­lice płyty grzew­czej można dodatkowo zabez­pieczyć np. pasem stalowego czy alu­min­iowego laminatu.

Kuchnia w kolorze wenge

Ciekawym rozwiązaniem jest połącze­nie płyty z pro­fil­ami alu­min­iowymi, do których można domon­tować spec­jalne półki i zaw­ieszki np.z oferty firmy Zobal.

System ścienny fot  Zobal

TAPETA – nie każdą tapetę można zas­tosować. W kuchni dobrze sprawdzają się odporne na wilgoć i szorowanie tapety winy­lowe, które są dostępne albo jako gład­kie – dosyć cienkie, albo jako gąbcza­ste i grube , z wyraźną fak­turą (z tzw.spienionego winylu). Tapety winy­lowe są trwałe,nie ule­gają odbar­wieniom i uszkodzeniom mechan­icznym, a te grube bardzo dobrze maskują nierówności ścian, pęknię­cia i rysy.

Inną możli­woś­cią są samo­przylepne tapety laminowane, których powierzch­nia jest odporna na wodę i łatwa do mycia. Są to tapety wyjątkowo deko­ra­cyjne; dzięki różnorodości wzorów i moty­wów można odmienić nawet najbardziej niepo­zorne pomieszcze­nie, nadać mu koloru i stylu. Takie tapety ma w swo­jej ofer­cie np.Artofwall.

LEMIN SPLASH LONG fot  Artofwall CORNFLOWER fot  Artofwall

FARBA – sze­roka gama kolorysty­czna farb, pozwala­jąca nadać wnętrzu wyjątkowy charak­ter prostym, szy­bkim i tanim sposobem sprawia, że po ten środek sięgamy coraz chęt­niej. Ścianę nad kuchen­nym blatem malu­jemy far­bami spec­jal­nie do tego celu przez­nac­zonymi, odpornymi na dzi­ałanie wody i czyszcze­nie (są to przede wszys­tkim farby akry­lowe i lateksowe).

Z pozostałych opcji warto wspom­nieć jeszcze o ekskluzy­wnym kamie­niu czy jego tańszym odpowied­niku – kon­glom­era­cie, spraw­ia­jącej wraże­nie steryl­ności blasze, pan­elach deko­ra­cyjnych, tynku czy mającej wielkie walory deko­ra­cyjne cegle.

Możli­wości zaaranżowa­nia ściany nad­bla­towej jest więc wiele. Do wyboru mamy różnorodne mate­ri­ały, możemy prze­bierać w kolorystyce, wzor­nictwie, for­mat­ach i w związku z tym pokusić się na ory­gi­nalne rozwiąza­nia lub prze­ci­wnie – postawić na trady­cyjne, sprawd­zone sposoby. Najlepiej kierować się włas­nymi upodoba­ni­ami i potrze­bami, a także pamię­tać, że to przede wszys­tkim my powin­niśmy dobrze czuć się we włas­nej kuchni.