Blaty antybakteryjne, czyli jakość i higiena w kuchni

12 lat temu
Blat Pico z kolekcji UNICO fot  Pfleiderer

Naszą ofertę meblową posz­erzyliśmy o nowy pro­dukt firmy Pflei­derer – blaty kuchenne z powłoką anty­bak­teryjną z linii UNICO Pres­tige Surfaces.

Dzięki nowoczes­nej tech­nologii pro­dukcji i najlep­szej jakości mate­ri­ałom, z których są wyko­nane, blaty UNICO cechuje wyjątkowa trwałość i odporność na uszkodzenia, doskon­ałe zabez­piecze­nie przed wilgo­cią oraz łatwo zmy­walna powierzchnia.

Przede wszys­tkim jed­nak tym, co wyróż­nia blaty UNICO spośród innych blatów jest spec­jalna powłoka anty­bak­teryjna Duropal MicroPlus, którą są pokryte. Powłoka ta w ciągu 24 h redukuje liczbę bak­terii, zna­j­du­ją­cych się na powierzchni blatu o – jak zapew­nia pro­du­cent – ponad 99 %, pozwala­jąc tym samym zachować ide­alną czys­tość i zawsze przy­go­tować zdrowy posiłek. Powłoka Duropal MicroPlus jest przy tym w pełni bez­pieczna dla naszego zdrowia oraz środowiska.

Blaty UNICO wys­tępują w sześ­ciu mod­nych i ele­ganc­kich kolorach – od śnieżnej bieli, przez beże, brązy, po czerń.