Altax, ochrona i dekoracja drewna

12 lat temu
altax logo1

Pole­camy pro­dukty firmy Altax do deko­racji i ochrony drewna

IMPREG­NAT

inpregnat
Przez­nacze­nie:
* powierzch­niowe wykończe­nie sto­larki na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Ide­alny zarówno do drewna nieos­zli­fowanego, słabo oszli­fowanego jak i oszli­fowanego. Akty­wnie chroni drewno przez 5 lat.

LAKIER­OBE­JCA do drewna

lakierobejca
Przez­nacze­nie:
* trwała lakier­obe­jca do ochrony i deko­racji drewna oszli­fowanego: architek­tury ogrodowej, mebli, altan, okien, drzwi, balustrad. Dzięki nowoczes­nym pig­men­tom zapew­nia niezmi­enny kolor na lata. Altax Lakier­obe­jca to 5 lat akty­wnej ochrony.

ALTAX WOSKOWY – szla­chetna lakier­obe­jca do drewna

woskowy
Przez­nacze­nie:
* powierzch­niowe wykończe­nie sto­larki na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Jako pro­dukt, który nie łuszczy się i nie pęka ide­al­nie nadaje się do dużych powierzchni (np.: domy z bala, elewacje, pod­bitki, boaz­erie itp.). Dzięki nat­u­ral­nym woskom pszcze­lim i nan­otech­nologii skutecznie chroni drewno przed bioko­rozją i czyn­nikami atmos­fer­ycznymi, pod­kreśla jego rysunek oraz nadaje mu szla­chetny, satynowy wygląd na wiele lat.

OLEJ do drewna

olej
Przez­nacze­nie:
* nowoczesna mieszan­ina najwyższej jakości ole­jów nat­u­ral­nych do ochrony i pielę­gnacji drewna, zaw­ier­a­jąca olej TUN­GOWY *
Altax Olej do drewna służy do zabez­pieczenia każdego rodzaju drewna – w tym gatunków egzo­ty­cznych i twardych. Nadaje drewnu wyjątkowy efekt deko­ra­cyjny, zabez­piecza przed wilgo­cią i zabrudzeni­ami, zapo­b­iega wysy­cha­niu i pęka­niu powierzchni, oży­wia rysunek drewna, a jego powierzch­nia staje się jed­wabiś­cie matowa, gładka i całkowicie sucha w dotyku. Zawarte w wer­s­jach bar­wnych trans­par­entne pig­menty zabez­pieczają drewno dodatkowo przed promieniowaniem UV oraz przed szarzeniem.

ALTAXIN Lakier Jach­towy do Drewna z super fil­trem UV

jachtowy
Ma najwyższej klasy, spec­jal­isty­czny filtr UV oraz zaw­iera żywicę alki­d­ową uretanowaną.

  Przeznaczenie: 

* wysoce odporny lakier do powierzchni drew­ni­anych i drewnopochod­nych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, szczegól­nie użytkowanych w trud­nych warunkach.

Miejsce stosowania: 

* boaz­erie, elewacje, ściany, pod­bitki, balustrady, okna, ele­menty osprzętu jach­towego itp. Lakier nie nadaje się jed­nak do mal­owa­nia kadłubów.

  Cechy produktu: 

- altaxin lakier jach­towy ma spec­jal­isty­czny filtr UV, który chroni powłokę i drewno przed szarze­niem,
 – elasty­czność lakieru powoduje, że jest on odporny na zmi­any wymi­arów drewna pod­czas różnych pór roku, co zapo­b­iega jego pęka­niu,
 – wyjątkowo skutecznie zabez­piecza drewno przed warunk­ami atmos­fer­ycznymi i zabrudzeni­ami,
 – nadaje drewnu wysokie walory estetyczne.

ALTAXIN Lakier do Drewna do wnętrz

DO WNĘTRZ

 Przeznaczenie: 

* do lakierowa­nia powierzchni drew­ni­anych i drewnopochod­nych uży­wanych wewnątrz budynków mieszkalnych oraz użyteczności pub­licznej, w tym obiek­tów służby zdrowia i oświatowo-​wychowawczych, takich jak: przed­szkola, żłobki, szpi­tale, przy­chod­nie, urzędy itp.

ALTAXIN – elasty­czny lakier do drewna na zewnątrz.

na zwenatrz
Posi­ada najwyższej klasy, spec­jal­isty­czny filtr UV.

 Przeznaczenie: 

* do lakierowa­nia powierzchni drew­ni­anych i drewnopochod­nych uży­wanych na zewnątrz pomieszczeń.

PEN­ETRIN – roz­puszczal­nikowy inpreg­nat do drewna oraz gruntu pod farby, lakiery i lazury

penetrin

Wszelkie drewno użytkowe narażone jest przede wszys­tkim na 3 czyn­niki bioko­rozyjne. Impreg­nat, który wybierzemy powinien zabez­pieczać drewno przed:

 • Grzy­bami pleśniowymi (najczęst­szy prob­lem, który wys­tępuje na drewnie kon­struk­cyjnym. Grzyby pleśniowe są bardzo niebez­pieczne i powodują wiele chorób z rakiem włącznie!). UWAGA!!! Wiele impreg­natów na rynku nie posi­ada tej najważniejszej funkcji – sprawdź to!!!
 • Owadami żeru­ją­cymi w drewnie (ten prob­lem także wys­tępuje często i jest bardzo trudny do usunięcia).
 • Grzy­bami domowymi, czyli tzw. grzy­bami powodu­ją­cymi rozkład drewna (wys­tępują rzadko i zazwyczaj są wynikiem wcześniejszego pojaw­ienia się grzy­bów pleśniowych). PAMIĘ­TA­JMY!!! Impreg­nat, który nie zabez­piecza przed tymi trzema czyn­nikami nie jest impreg­natem pełnowartoś­ciowym i może nam przyspożyć wielu prob­lemów w przyszłości (w tym zdrowot­nych – pleśnie). Dlat­ego właśnie zale­camu Państwu uży­cie Pen­etrinu, który w pełni zabez­piecza drewno przed tymi trzema czyn­nikami oraz dodatkowo przed sinizną.

  Przez­nacze­nie:

 • zabez­pieczanie wszelkiego drewna narażonego na korozję mikro­bi­o­log­iczną oraz innych ele­men­tów wyma­ga­ją­cych wyjątkowo trwałego zabez­pieczenia. Pen­etrin należy także stosować jako biochronny grunt pod: oleje do drewna, farby, lakiery, lakier­obe­jce lub lazury w przy­padku użytkowa­nia drewna w warunk­ach naraże­nia na dzi­ałanie grzy­bów lub owadów.

Miejsce stosowa­nia: wewnątrz – kon­strukcje domów, dachów, podłogi itp.
zewnątrz – wia­trown­ice, altany, płoty, mostki, pomosty, domki narzędziowe, meble ogrodowe, podłogi, per­gole, paliki do roślin itp.

BORA­MON

boramon

 Przeznaczenie: 

* zwal­czanie grzy­bów domowych i pleśniowych wys­tępu­ją­cych powierzch­niowo na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków.

 Miejsce stosowania:  

* ściany, sufity płoty, tarasy, elewacje, wszelkie ele­menty drew­ni­ane itp.

 Cechy produktu:   

– zwal­cza grzyby pleśniowe i domowe oraz uod­par­nia na ich dzi­ałanie,
 – zaw­iera bio­cyd najnowszej gen­er­acji, pozwala­jący uzyskać najwyższą skuteczność bio­log­iczną,
 – nie zaw­iera met­ali cięż­kich oraz chloru i nie wykazuje emisji do atmos­fery,
 – posi­ada ważné Poz­wole­nie min­is­tra zdrowia na obrót preparatem biochron­nym i biobójczym nr 077804.