Indukcja – nowoczesne gotowanie

12 lat temu
Płyta indukcyjna Siemens

Pro­du­cenci sprzętu gospo­darstwa domowego chcąc nadążyć za współczes­nym tem­pem życia, starają się wprowadzać na rynek takie urządzenia, których rozwiąza­nia tech­niczne ułatwiają nam – użytkown­ikom – codzi­enne życie, oszczędzają czas i zapew­ni­ają opty­malne rezul­taty pracy w kuchni.

Do wynalazków ostat­nich lat, który speł­nia wszys­tkie te warunki należy z całą pewnoś­cią płyta induk­cyjna, czyli najnowocześniejsza na dzień dzisiejszy metoda gotowania.

Czym jest płyta induk­cyjna? Jak działa?

Płyta induk­cyjna dzi­ała na zasadzie indukcji elek­tro­mag­ne­ty­cznej. Po postaw­ie­niu na polu induk­cyjnym gar­nka ze stali fer­ro­mag­ne­ty­cznej (czyli takiej, która przy­ciąga magnes), pomiędzy nim a powierzch­nią płyty wyt­warza się pole mag­ne­ty­czne, które z kolei wyt­warza ciepło w gar­nku. Istotne jest to, że pod­grzewa się tylko dno naczy­nia i potrawa, nato­mi­ast powierzch­nia płyty, która nie wchodzi w bezpośredni kon­takt z naczyniem, pozostaje chłodna. Dzięki tej tech­nologii pro­ces gotowa­nia prze­b­iega szy­bko i z min­i­malną utratą energii, a przy tym bez­piecznie i czysto.

Oszczęd­ność czasu i energii

Pole induk­cyjne wyt­warza ciepło bezpośred­nio na dnie naczy­nia, a czas nagrze­wa­nia i styg­nię­cia płyty jest bardzo szy­bki. Dzięki temu zuży­cie energii ogranic­zone jest do min­i­mum, a czas gotowa­nia może być krót­szy niż w przy­padku innych płyt grzewczych.

Bez­pieczeństwo

Użytku­jąc płytę induk­cyjną ist­nieje mniejsze ryzyko oparzeń w przy­padku jej dotknię­cia – płyta nagrzewa się tylko w miejscu, w którym zna­j­duje się naczynie, reszta jej powierzchni pozostaje chłodna. Pon­adto po wyłącze­niu płyty lub zdję­ciu z niej naczy­nia pole styg­nie prawie naty­ch­mi­ast. Dodatkowo płyty nie można uru­chomić przy­pad­kowo, gdyż musimy postawić na nie odpowiedni gar­nek, aby zaczęła się nagrzewać.

Łatwe utrzy­manie czystości

Płyta przez cały czas gotowa­nia pozostaje chłodna, tak więc to co wypad­nie z gar­nka nie przy­pali się i nie przywrze.

Warto wiedzieć

  • do gotowa­nia na pły­cie induk­cyjnej należy uży­wać spec­jal­nych naczyń z met­ali fer­ro­mag­ne­ty­cznych, czyli takich, które przy­cią­gają magnes (przykłada­jąc magnes do dna naczy­nia można sprawdzić czy nadaje się on do indukcji).
  • więk­szość kuch­enek induk­cyjnych wymaga prądu trój­fa­zowego czyli tzw. siły.

Induk­cyjne płyty grzew­cze cieszą się coraz więk­szym zain­tere­sowaniem, również dlat­ego że ich ceny nie są już tak wysokie jak jeszcze kilka lat temu. Cena zależy także od ilości dodatkowych funkcji, których płyta może mieć mniej lub więcej, tak jak w przy­padku każdego sprzętu AGD.