Porządek i wygoda dzięki koszom cargo

13 lata temu
cargo mini firmy Rejs

Kosze cargo są jed­nym z ciekawszych sposobów zagospo­darowa­nia przestrzeni szafek kuchennych.

Kilkupoziomowy sys­tem koszy porusza­jący się na spec­jal­nych prowad­ni­cach (zwykle z opcją cichego domyku ), dzięki funkcji pełnego wysuwu zapew­nia szy­bki i swo­bodny dostęp do wszys­t­kich prze­chowywanych pro­duk­tów , a także – w odróżnie­niu od zwykłej szafki z półkami – znacznie ułatwia utrzy­manie porządku w meblach.

Kosz cargo można zamon­tować właś­ci­wie w każdej szafce, zarówno niskiej – o sze­rokoś­ci­ach zewnętrznych kor­pusu od 15 do 60 cm – jak i wysok­iej, nawet ponad 2 metrowej o sze­rokości zewnętrznej od 30 do 60 cm.

W koszach cargo można prze­chowywać prak­ty­cznie wszys­tko, od pro­duk­tów spoży­w­czych zaczy­na­jąc, poprzez środki czys­tości, naczy­nia, gar­nki, a na urządzeni­ach kuchen­nych kończąc.

cargo na ręczniki firmy Rejscargo na ręczniki firmy Rejs

Wąskie cargo ze spec­jal­nym wiesza­kiem można wyko­rzys­tać do prze­chowywa­nia ścierek i detergentów.

cargo mini firmy Rejscargo mini firmy Rejs

W szafce z koszem cargo przyprawy, napoje i inne artykuły są na wyciąg­nię­cie ręki.

cargo maxi firmy Rejscargo maxi firmy Rejs

Wysokie cargo z łatwoś­cią pomieści duże zapasy pro­duk­tów spożywczych.

Więcej o wyposaże­niu mebli kuchennych