Jak zabudować kuchenny narożnik?

12 lat temu
Wizualizacja kuchni 2

Do zabu­dowy narożników w kuchni mamy do wyboru kilka rodza­jów szafek, różnią­cych się gabary­tami, ksz­tałtem czy sposobem zamyka­nia drzwi.

Wszys­tkie te rodzaje łączy jed­nak duża, często niedostate­cznie wyko­rzys­tana powierzch­nia, a co za tym idzie – mała poręczność i utrud­niony dostęp do przed­miotów tam prze­chowywanych. Planu­jąc nową kuch­nię warto więc pomyśleć o prak­ty­cznych rozwiąza­ni­ach, które ułatwią nam korzys­tanie z tych kluc­zowych w każdej kuchni szafek, i zapoz­nać się z dostęp­nymi na rynku akce­so­ri­ami, pozwala­ją­cymi opty­mal­nie zagospo­darować przestrzeń naszych narożników, popraw­ia­jąc tym samym ich dostęp­ność i funkcjon­al­ność. W zależności od rodzaju szafki narożnej można dopa­sować do niej odpowiedni sys­tem koszy czy półek najlepiej odpowiada­jący naszym potrze­bom i możli­woś­ciom — także finan­sowym. Poniżej przed­staw­iamy kilka propozycji.

Do szafki półnarożnikowej

Szafka pół­narożnikowa to zwykła szafka o sze­rokości ok. 100 cm, której jedna część jest zaśle­pi­ona i przys­tosowana do połączenia z kole­jną prostą szafką. Jako że dostęp­ność do prze­chowywanych w tego typu szafkach przed­miotów jest szczegól­nie utrud­niona, dlat­ego zas­tosowanie odpowied­niego wyposaże­nia wewnętrznego będzie tu bardzo przy­datne. Do najbardziej pop­u­larnych sys­temów, dzięki którym mamy pełny wgląd do zawartości narożnika, należą:

  • Magic Cor­ner czyli dwupoziomowy sys­tem koszy — po otwar­ciu frontu wysuwamy i odchy­lamy przed­nie kosze, a tylne prze­suwają się na ich miejsce, wyjeżdża­jąc poza szafkę np. cor­ner front firmy Rejs

MagicCorner

  • Półki Le Mans – sys­tem dwóch półek o nerkowatym ksz­tał­cie, które po otwar­ciu frontu można całkowicie wysunąć na zewnątrz szafki np. arena plus firmy Peka

Le Mans

Do szafki z drzwiami łamanymi

Czyli szafki, która swym ksz­tałtem jest sym­e­tryczna wzglę­dem narożnika pomieszczenia, z dwoma frontami zała­manymi pod kątem prostym i połąc­zonymi ze sobą spec­jal­nymi zaw­iasami. W tego typu szafkach najczęś­ciej stosowane są dwupoziomowe półki obro­towe o ksz­tał­cie 3/​4 koła. Dzięki możli­wości obra­ca­nia półek mamy łatwy i wygodny dostęp do prze­chowywanych w szafce naczyń.

półka nova 3/4półka obro­towa nova 3/​4 — Rejs.

Do szafki z drzwiami ściętymi

Jest to szafka również sym­e­tryczna wzglę­dem pomieszczenia, ale z jed­nym — ścię­tym pod kątem 120 stopni — fron­tem. Tak jak w przy­padku szafek z drzwiami łamanymi, tak i tutaj pop­u­larnym rozwiązaniem są sys­temy obro­towe, tyle że o ksz­tał­cie pełnego koła z lekko ścię­tym przodem.

półka nova Dpółka obro­towa nova D — Rejs

Szafka z drzwiami ścię­tymi jest również z powodze­niem wyko­rzysty­wana pod zabu­dowę spec­jal­nie dos­tosowanych do tego zle­wozmy­waków (zle­wozmy­wak narożny), jak np. na jed­nym z pro­jek­tów w naszej galerii ( slajd 16 ), a także płyt grzewczych.

Jedną z ciekawszych propozy­cji na zagospo­darowanie wnętrza narożnej szafki zle­wowej, może być spec­jalny wysuwany pojem­nik na śmieci, mocow­any do dna szafki.

Jeszcze jedną możli­woś­cią, o której warto wspom­nieć jest sys­tem szu­flad przez­nac­zonych spec­jal­nie do zamon­towa­nia w szafkach narożnych.

Wybór odpowied­niej szafki narożnej cza­sami jest uza­leżniony od wymi­arów ścian i układu mebli, ale zawsze warto zwró­cić uwagę na ciekawe rozwiąza­nia, dzięki którym użytkowanie kuchni będzie dla nas wygodne i efek­ty­wne przez lata.

Więcej infor­ma­cji