Funkcjonalność w kuchni

14 lata temu
Wizualizacja kuchni 16

Obec­nie, pro­jek­tu­jąc kuch­nię – miejsce, które wielu uważa za serce domu –zwracamy dużą uwagę, poza atrak­cyjnym, este­ty­cznym wyglą­dem, na jej funkcjon­al­ność i wygodę użytkowania.

Rynek meblarski z dnia na dzień wzbo­gaca się o akce­so­ria ułatwia­jące nam korzys­tanie z wyposaże­nia kuchennego.

W aktu­al­nych tren­dach trady­cyjne szafki ustępują miejsca różnych rozmi­arów szu­fladom – zarówno zewnętrznym jak i wewnętrznym, spec­jal­nym wysuwanym kos­zom tzw. cargo, czy innego typu urządzeniom, które pozwalają na dobrą orga­ni­za­cję przestrzeni kuchen­nej. W szafkach narożnych, aby lep­iej zagospo­darować wnętrze tych dużych z reguły szafek i zapewnić lep­szy dostęp do prze­chowywanych pro­duk­tów, często mon­tuje się obra­cane półki lub tzw. Magic Cor­ner czyli sys­tem koszy wyjeżdża­ją­cych z szafki.

Alter­natywą dla stan­dar­d­owo otwier­anych szafek wiszą­cych są – coraz bardziej pop­u­larne – szafki klapowe, czyli otwier­ane do góry, szafki z frontami roz­suwanymi, czy żaluzjowe. Tego typu szafki często pozwalają na zaoszczędze­nie miejsca w kuchni, dlat­ego dobrze sprawdzają się w małych pomieszczeniach.

W meblach kuchen­nych sto­suje się teraz coraz bardziej nowa­torskie rozwiąza­nia. Spec­jalne hamulce, które powodują, że szafki i szu­flady zamykają się bezgłośnie to już właś­ci­wie stan­dard; otwieranie bezuch­wytowe – na dotyk też zyskuje coraz więk­szą pop­u­larność. Nowoś­cią są szu­flady i szafki, które otwier­ają się same dzięki elek­trycznemu wspomaganiu.

Tech­nika jed­nak nie jest najważniejsza. Tym bardziej, że są osoby, które mimo wszys­tko prefer­ują bardziej trady­cyjne rozwiąza­nia kuchenne. Kuch­nia tylko wtedy będzie funkcjon­alna i dobrze będzie się w niej pra­cow­ało, jeśli wszys­tkie jej ele­menty – szafki i sprzęt AGD– zostaną odpowied­nio rozmieszczone.

Stosowanie się do pewnych gen­er­al­nych zasad, doty­czą­cych roz­planowa­nia zabu­dowy kuchen­nej według poszczegól­nych stref: zapasów, prze­chowywa­nia, przy­go­towywa­nia posiłków, zmy­wa­nia, gotowa­nia powoduje, że praca w kuchni jest bardziej zor­ga­ni­zowana i mniej czasochłonna.

Warto też zwró­cić uwagę na takie szczegóły jak: wysokość umieszczenia szafek wiszą­cych, wysokość blatu kuchen­nego, odpowied­nie oświ­etle­nie, wygodny dostęp do urządzeń. Bardzo cenionym rozwiązaniem jest np. umieszczanie sprzętów kuchen­nych ( piekarnika, mikro­falówki, ekspresu do kawy ), na takiej wysokości, aby nie trzeba było się do nich schy­lać, dba­jąc tym samym nie tylko o kom­fort, ale i o kręgosłup.

Pro­jek­tu­jąc kuch­nię należy pamię­tać o pod­sta­wowych zasadach ergonomii, ale równie ważné są nasze indy­wid­u­alne potrzeby i wymagania.