Meble i akcesoria

Fronty meblowe

 • z drewna litego – dąb, olcha, czereś­nia, jesion, sosna, brzoza, buk, orzech – firm Drew­pol i Stolzen
 • z płyty fornirowanej – brzo­zowej, dębowej, czereśniowej, orze­chowej, olchowej, świerkowej, bukowej oraz drewna egzo­ty­cznego – wenge, pal­isander, zebrano, teak – firmy CMM
 • z płyty MDF foliowanej – bogactwo kolorów i wzorów –firm Magura, Pro­form, Apperta, Meblex, Wiech, BRW
 • z płyty MDF lakierowanej – w ok. 1000 kolorach
 • z płyty MDF powlekanej powłoką akry­lową – firmy Front­pol s.c.
 • z płyty MDF pokry­tej powłoką z folii Poly­gloss i Poly­matt – firmy Front­pol s.c.
 • z ramek alu­min­iowych – wypełnionych różnokolorowym szkłem

Zapy­taj o szczegóły

Blaty meblowe

 • z płyty laminowanej o grubości 38 mm, sze­rokości od 60 do 120 cm, w różnorod­nej, nowoczes­nej kolorystyce – firm Pflei­derer, Pan­el­styl, Kro­nopol, Biuro Styl
 • z płyty Rau­solid – tworzywa min­er­al­nego na bazie żywicy akry­lowej, imi­tu­jącej struk­turę kamienia
 • z płyty MDF okle­jonej lam­i­natem, z drew­ni­aną krawędzią czołową
 • wykonu­jemy blaty wg. pro­jektu klienta, o różnych ksz­tał­tach i grubościach

Zapy­taj o szczegóły

Kor­pusy szafek, szafki

 • wykony­wane z płyty laminowanej o grubości 18 mm
 • wszys­tkie krawędzie okle­jane są okleiną PCV, co zapew­nia ich wysoką trwałość i odporność na wilgoć i uderzenia.

Zapy­taj o szczegóły

Prowad­nice szuflad

 • met­alowe, typu metabox
 • met­alowe, typu tandem­box, z cichym domykiem i pełnym wysuwem, firm Het­tichBlum

Zapy­taj o szczegóły

Szkło

 • szyby
 • witraże
 • szkło zdo­bione
 • szkło piaskowane we wzory
 • szkło mleczne
 • szkło bez­pieczne laminowane
 • szkło kolorowe

Zapy­taj o szczegóły

Sprzęt AGD i zle­wozmy­waki wielu renomowanych firm

 • kuch­nie, piece
 • lodówki
 • okapy kuchenne
 • kuchenki mikro­falowe
 • zmy­warki
 • zle­wozmy­waki stalowe
 • zle­wozmy­waki syntetyczne
 • zle­wozmy­waki granitowe
 • zle­wozmy­waki ceramiczne

Zapy­taj o szczegóły

Oku­cia meblowe

Strony pro­du­cen­tów

Zapraszamy do zapoz­na­nia się z kat­a­logami naszych dostaw­ców. A są nimi między innymi firmy takie jak:

Projektu Unijne

Region­alny Pro­gram Oper­a­cyjny Wojew­ództwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa pro­jektu: Pod­niesie­nie konkuren­cyjności przed­siębiorstwa STOLDEX poprzez wprowadze­nie nowych pro­duk­tów i usług

Nazwa Benefic­jenta: Tomasz Zyw­ert STOLDEX Zakład Produkcyjno-​Usługowo-​Handlowy

Wartość pro­jektu: 568 287.06 PLN

Wartość dofi­nan­sowa­nia: 277 213.20 PLN

Pro­jekt współ­fi­nan­sowany przez Unię Europe­jską z Europe­jskiego Fun­duszu Roz­woju Region­al­nego w ramach Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wojew­ództwa Śląskiego na lata 20072013

Infor­ma­cje źródłowe na temat Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wojew­ództwa Śląskiego na lata 20072013 zna­j­dują się na stronie www​.rpo​.slaskie​.pl

O nas

Stoldex (rok założe­nia 1992) jest doświad­c­zonym pro­du­cen­tem wysok­iej jakości mebli wykony­wanych na indy­wid­u­alne zamówienie

Kon­takt

Tomasz Zyw­ert
ul. Bieruńska 44
43200 Pszczyna woj. śląskie
meble@stoldex.pl
tel. 32 210 63 71
fax. 32 210 63 71, wew. 28

Godziny otwar­cia

pn-​pt: 8001700
sob­ota: 8001300