Kategorie

Płyta laminowana - Jesion Calabria

  • Kategoria: Drewnopodobne
  • Producent: Kronopol
  • Długość: 2800 mm
  • Szerokość: 2070 mm
  • Sygnatura: D2843 WG
Zamów

Podobne produkty

Zobacz także inne w kategoriach:

Zadaj pytanie dotyczące tego produktu

Projektu Unijne

Region­alny Pro­gram Oper­a­cyjny Wojew­ództwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa pro­jektu: Pod­niesie­nie konkuren­cyjności przed­siębiorstwa STOLDEX poprzez wprowadze­nie nowych pro­duk­tów i usług

Nazwa Benefic­jenta: Tomasz Zyw­ert STOLDEX Zakład Produkcyjno-​Usługowo-​Handlowy

Wartość pro­jektu: 568 287.06 PLN

Wartość dofi­nan­sowa­nia: 277 213.20 PLN

Pro­jekt współ­fi­nan­sowany przez Unię Europe­jską z Europe­jskiego Fun­duszu Roz­woju Region­al­nego w ramach Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wojew­ództwa Śląskiego na lata 20072013

Infor­ma­cje źródłowe na temat Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wojew­ództwa Śląskiego na lata 20072013 zna­j­dują się na stronie www​.rpo​.slaskie​.pl

O nas

Stoldex (rok założe­nia 1992) jest doświad­c­zonym pro­du­cen­tem wysok­iej jakości mebli wykony­wanych na indy­wid­u­alne zamówienie

Kon­takt

Tomasz Zyw­ert
ul. Bieruńska 44
43200 Pszczyna woj. śląskie
meble@stoldex.pl
tel. 32 210 63 71
fax. 32 210 63 71, wew. 28

Godziny otwar­cia

pn-​pt: 8001700
sob­ota: 8001300