Pomysłowe organizery do szuflad kuchennych

3 lata temu
ORGA LINE na garnki, pokrywki, patelnie i sztućce fot Blum

Sys­temy orga­ni­za­cji wewnętrznej do szu­flad kuchen­nych czyli różnego rodzaju reg­u­lowane wkłady, prze­gródki, pojem­niki, relingi, listwy czy pro­file pozwalają na efek­ty­wne zagospo­darowanie wnętrza szu­flady kuchen­nej zgod­nie z naszymi indy­wid­u­al­nymi pref­er­enc­jami i potrzebami.

Dzięki odpowied­nim orga­nize­rom niemal wszys­tkie możliwe akce­so­ria kuchenne oraz pro­dukty żywnoś­ciowe zna­jdą swoje stałe i sta­bilne miejsce, przestrzeń szu­flady zostanie wyko­rzys­tana do mak­si­mum, a w kuchni zapanuje ład i porządek.

Sys­temy orga­ni­za­cji wewnętrznej do szu­flad mogą być wyko­nane z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej oraz drewna. Mają je w swo­jej ofer­cie tacy wiodący pro­du­cenci akce­soriów meblowych jak Blum, Het­tich czy Peka.

Poniżej prezen­tu­jemy wybrane systemy:

 • Wkład na sztućce ORGA-​LINE Blum składa się z pojedyńczych pojem­ników, które można zestaw­iać w szu­fladzie w dowolny sposób. Pojem­niki przys­tosowane są do mycia w zmywarce.

Zapy­taj o szczegóły

ORGA LINE na sztućce Blum

 • Wkład na sztućce Orga­Tray Deluxe 1 firmy Het­tich jest stalowo-​drewniany, z ruchomymi ele­men­tami dzielą­cymi do indy­wid­u­al­nego orga­ni­zowa­nia przestrzeni w szufladzie.

OrgaTray Deluxe 1 Hettich

 • Wkład na sztućce SCOOP II firmy Peka wyko­nany jest z lekko błyszczącego tworzywa. Dzięki podzi­ałkom można dokład­nie i dowol­nie podzielić przestrzeń komory.

Wkład na sztućce SCOOP II Peka

Zapy­taj o szczegóły

 • Sys­tem orga­ni­za­cji OrgaFlag Het­tich składa się ze spec­jal­nego wkładu z otworami oraz kołków dzielą­cych, które można rozmieś­cić według włas­nego upodoba­nia. Ruchome „chorągiewki” utrzy­mują prze­chowywane naczy­nia i pro­dukty żywnoś­ciowe w sta­bil­nej pozycji.

OrgaFlag Hettich OrgaFlag Hettich OrgaFlag Hettich

Zapy­taj o szczegóły

 • Przenośny uch­wyt na talerze ORGA-​LINE firmy Blum zabez­piecza naczy­nia przed prze­suwaniem się w szu­fladzie i rozbi­ciem. Jeden uch­wyt może pomieś­cić do dwu­nastu talerzy.

ORGA-LINE na talerze Blum

Zapy­taj o szczegóły

 • Wkład na talerze firmy Peka z tworzywa, przez­nac­zony jest do szu­flady o sze­rokości 90 cm.

Wkład na talerze Peka

Zapy­taj o szczegóły

 • Orga­S­tore Basic firmy Het­tich to uni­w­er­salne ele­menty orga­ni­za­cyjne, w skład których wchodzi sys­tem rel­ingów oraz ele­menty dzielące. Za ich pomocą można podzielić wnętrze szu­flady w indy­wid­u­alny sposób, wzdłuż i w poprzek .

OrgaStore Basic Hettich

 • Sys­tem Orga­S­tore Clas­sic firmy Het­tich to ele­menty orga­ni­za­cyjne z pro­filem alu­min­iowym. Dzięki alu­min­iowej prze­grodzie oraz reg­u­lowanym prze­gród­kom prze­chowywane przed­mioty mają zapewnioną sta­bilną pozy­cję. Sys­tem ten doskonale sprawdza się w prze­chowywa­niu talerzy lub garnków.

OrgaStore Classic Hettich

Zapy­taj o szczegóły

 • ORGA-​LINE na butelki firmy Blum za sprawą odpowied­niego podzi­ału poprzecznego zapew­nia bez­pieczne prze­chowywanie butelek w szu­fladzie. Stalowa wanienka chroni dno szu­flady, a przy tym jest łatwa do utrzy­ma­nia w czystości.

ORGA LINE na butelki Blum

 • Spec­jalna szu­flada na sprzęt AGD firmy Het­tich przez­nac­zona jest do prze­chowywa­nia drob­nego AGD np. mik­sera czy blendera. Kom­pletna szu­flada wyposażona jest w dwa gni­azdka elek­tryczne, do których podłąc­zone są urządzenia.

Szuflada na sprzęt AGD Hettich

Zapy­taj o szczegóły

 • Sys­tem orga­ni­za­cji Orga­S­tore Pro­fes­sional Het­tich to wkład orga­ni­za­cyjny ze słoikami, w których można prze­chowywać syp­kie pro­dukty żywnoś­ciowe. Pośrodku szu­flady jest miejsce na pro­dukty w opakowaniach.

OrgaStore Professional Hettich

 • Pojem­niki uchylne OrgaW­ing Het­tich uzu­peł­ni­ają szu­flady o dodatkowy poziom, ide­alny do prze­chowywa­nia różnych dro­bi­azgów. Ruchome pojem­niki automaty­cznie roz­suwają się na boki pod­czas otwiera­nia szu­flady, a przy jej zamyka­niu chowają się do środka.

OrgaWing Hettich

Zapy­taj o szczegóły

 • Wkład na przyprawy Orga­Tray Deluxe 2 Het­tich to zestaw stalowo-​drewniany, składa­jący się z 10 pojem­ników na przyprawy oraz ruchomych ele­men­tów dzielą­cych do indy­wid­u­al­nej organizacji.

OrgaTray Deluxe 2 Hettich

 • Dzięki ORGA-​LINE na seg­re­gację śmieci i deter­genty Blum można w jed­nej szu­fladzie pomieś­cić deter­genty i pojem­niki na śmieci, odd­ziela­jąc je od siebie odpowied­nimi ściankami dzi­ałowymi. Stalowa wanienka pod deter­gen­tami pozwala na ich bez­pieczne prze­chowywanie, a przy tym chroni dno szuflady.

ORGA LINE na segregację śmieci i detergenty Blum

Orga­niz­ery do szu­flad to bardzo prak­ty­czne i funkcjon­alne rozwiązanie, tak ze względu na możli­wość indy­wid­u­al­nego ksz­tał­towa­nia powierzchni szu­flady, jak i łatwy i szy­bki dostęp do prze­chowywanych artykułów. Ich roz­maitość oraz dos­tosowanie do szu­flad o różnych (stan­dar­d­owych) sze­rokoś­ci­ach i wysokoś­ci­ach sprawia, iż każdy użytkownik kuchni jest w stanie znaleźć coś odpowied­niego dla siebie, i to nieza­leżnie od wielkości posi­adanej zabu­dowy meblowej.

Zapy­taj o szczegóły

Projektu Unijne

Region­alny Pro­gram Oper­a­cyjny Wojew­ództwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa pro­jektu: Pod­niesie­nie konkuren­cyjności przed­siębiorstwa STOLDEX poprzez wprowadze­nie nowych pro­duk­tów i usług

Nazwa Benefic­jenta: Tomasz Zyw­ert STOLDEX Zakład Produkcyjno-​Usługowo-​Handlowy

Wartość pro­jektu: 568 287.06 PLN

Wartość dofi­nan­sowa­nia: 277 213.20 PLN

Pro­jekt współ­fi­nan­sowany przez Unię Europe­jską z Europe­jskiego Fun­duszu Roz­woju Region­al­nego w ramach Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wojew­ództwa Śląskiego na lata 20072013

Infor­ma­cje źródłowe na temat Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wojew­ództwa Śląskiego na lata 20072013 zna­j­dują się na stronie www​.rpo​.slaskie​.pl

O nas

Stoldex (rok założe­nia 1992) jest doświad­c­zonym pro­du­cen­tem wysok­iej jakości mebli wykony­wanych na indy­wid­u­alne zamówienie

Kon­takt

Tomasz Zyw­ert
ul. Bieruńska 44
43200 Pszczyna woj. śląskie
meble@stoldex.pl
tel. 32 210 63 71
fax. 32 210 63 71, wew. 28

Godziny otwar­cia

pn-​pt: 8001700
sob­ota: 8001300